ระบบติดตามข้อมูลการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด

 
หมายเหตุ
Username คือ เลขรหัส 5 หลัก ของหน่วยงาน
Password คือ เลขรหัส 9 หลัก ของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดข้อมูลการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด

วัคซีน MMR สำหรับเด็กอายุ 1-< 7 ปี

วัคซีน MR สำหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี